Bí thư Đảng ủy - Chính ủy - Phó Giám đốc Chính trị

 
 
Đồng chí
TRẦN HỮU LÝ
Bí thư Đảng ủy
PGĐ Chính trị: 1976 - 1978

Đồng chí
NGUYỄN VĂN MINH
Bí thư Đảng ủy
PGĐ Chính trị: 1980 - 1982
   

 
Đồng chí
VŨ DUỆ
Phó Giám đốc Chính trị:
1982 - 1983
Đồng chí
NGUYỄN CHÍNH BẢY
Bí thư Đảng ủy
PGĐ Chính trị: 1984 - 1986
Đồng chí
VÕ VĂN ĐÁNG
Bí thư Đảng ủy
PGĐ Chính trị: 1986 - 1987
 
Đồng chí
PHẠM VĂN PHÒNG
Bí thư Đảng ủy
PGĐ Chính trị: 1988 - 2005
Đồng chí
PHẠM HỒNG NAM
BTĐƯ - PGĐ Chính trị: 2005 - 2006
BT Đảng ủy - Chính ủy: 2006 - đến nay