Phó Giám đốc - Phó Tổng giám đốc

Ông:
HOÀNG HỮU KIÊN
Phó Giám đốc kế hoạch: 1978 - 
Ông:
TRẦN VIẾT SÂM
Phó Giám đốc: 1978 - 
   
Đồng chí:
NGUYỄN XUÂN ĐÍCH
Phó Giám đốc kỹ thuật: 1978 - 1983; 1986 - 1990 
Đồng chí:
NGUYỄN VIẾT BÌNH
Phó Giám đốc kỹ thuật: 1978 - 1983
   
Đồng chí
PHẠM KHIÊM
Phó Giám đốc kỹ thuât: 1978 - 1983
Đồng chí
PHẠM TẤN HẢI
Phó Giám đốc vận tải: 1980 - 1982
   
Đồng chí
ĐOÀN DUY HỒNG
Phó Giám đốc vật tư: 1983 -
Đồng chí
NGUYỄN HỮU DŨNG
Phó Giám đốc vật tư: 1984 - 1989
   
Đồng chí
NGUYỄN BÁ TƯ
Phó Giám đốc: 1991 - 2008
Đồng chí
NGUYỄN ĐÌNH TRUNG
Phó Giám đốc: 2007 - 2009
Phó Tổng Giám đốc: 2009 - 2012
   
Đồng chí
DƯƠNG QUỐC VIỆT
Phó Giám đốc kỹ thuât: 2008 - 2009
Phó Tổng Giám đốc: 2009 - đến nay
Đồng chí
NGUYỄN TƯ BỬU
Phó Giám đốc kỹ thuât: 2004 - 2009
Phó Tổng Giám đốc: 2009 - 2013
   
Đồng chí
HÀ ĐĂNG HOÀN
Giám đốc Nhà máy X50: 2005 - 2014
Phó Tổng Giám đốc: 2009 - 2014
Đồng chí
BÙI HOÀNG HẢI
Phó Tổng Giám đốc: 2012 - đến nay
   
Đồng chí
TRẦN PHƯỚC SƠN
Phó Tổng Giám đốc: 2013 - đến nay
Đồng chí
Nguyễn Thị Thủy
Phó Tổng Giám đốc: 2015 - đến nay
   
 
Đồng chí
LÊ HÙNG DUY
Phó Tổng Giám đốc: 2018 - đến nay