Một số hình ảnh sửa chữa tàu cho Công ty Nhật Việt

Sửa chữa đội tàu vận chuyển GAS cho công ty Nhật Việt


Tàu Annie Gas 09

Chiều dài :         102 m
Rộng:                  16 m
Mớn nước:            7 m
Máy chính:      4200 PS= 4.143hp


 

Tàu Aquamarie Gas

Chiều dài :         71.5 m
Rộng:                  12 m
Mớn nước:            5.4 m

 


 

Tàu Lady Kathleen 

Chiều dài :         99.6 m
Rộng:                15.5 m
Mớn nước:         7.45 m
Quốc tịch:          Panama
Đăng kiểm:        KR


 

Tàu Venus 08

Chiều dài :         67.96 m
Rộng:                  11 m
Mớn nước:            4.95 m
Quốc tịch:          Panama
Đăng kiểm:        IBS

Dự án khác