Ứng phó sự cố tràn dầu

Không chỉ là trung tâm công nghiệp đóng mới và sửa chữa tàu biển tại miền Trung, Công ty Sông Thu còn được Chính phủ giao nhiệm vụ quan trọng: Trung tâm Quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu miền Trung (thuộc Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn). Được ra đời từ tháng 12 năm 2002 căn cứ theo Điều 1, Khoản 2 - Mục B, Mục C và Khoản 3 - Mục B tại Quyết định 129 ngày 29/08/2001 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch Quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu giai đoạn 2001 – 2010 (đính kèm chi tiết Quyết định 129) và chính thức đi vào hoạt động tháng 09 năm 2004. Trung tâm Quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu miền Trung là một trong 03 Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu Quốc gia, trực thuộc Uỷ ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, bao gồm: Trung tâm UPSCTD miền bắc, Trung tâm UPSCTD miền Trung và Trung tâm UPSCTD miền Nam.
 
Trung tâm có 02 cơ sở chính là Đà nẵng và Vân phong/Khánh Hòa. Tuy nhiên, để triển khai ứng cứu một cách nhanh nhất khi có sự cố tràn dầu xảy ra trên vùng biển miền Trung và cả nước, lực lượng của Trung tâm được phân ra 04 nơi, bao gồm Đà nẵng, Vân phong/Khánh Hòa, Nghi Sơn/ Thanh Hóa và Vũng Tàu. Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Trung có thể đảm nhiệm UPSCTD đến cấp II ( từ 100 tấn – 2000 tấn). Trực và sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu tại vùng biển từ Quảng trị đến Bình Thuận. Tham gia ứng phó SCTD ngoài khu vực khi có yêu cầu. Lập phương án, tư vấn lập kế hoạch phòng ngừa và UPSCTD tại những khu vực nhạy cảm. Giáo dục nâng cao nhận thức về ô nhiễm môi trường cho các đơn vị. Xử lý chất thải nhiễm dầu, tham gia đánh giá hậu quả sự cố tràn dầu, cứu hộ, cứu kéo lai dắt tàu. Cảnh giới sự cố cho các cảng, khu vực chuyển tải dầu không bến, các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn được phân công.
TRUNG TÂM UPSCTD MIỀN TRUNG
Trung tâm QGUPSCTD miền Trung đơn vị đứng đầu trong công tác UPSCTD khu vực và quốc gia.
Tác giả: Đại tá Nguyễn Trần Mạnh
CÁC SCTD ĐÃ ĐƯỢC TRUNG TÂM XỬ LÝ
Thông kê các sự cố tràn dầu đã được Trung tâm miền Trung xử lý thành công từ năm 2004 đến nay.
HÌNH ẢNH ƯPSCTD CỦA TRUNG TÂM MIỀN TRUNG
Một số hình ảnh về quá trình xử lý các sự cố tràn dầu của Trung tâm UWPSCTD miền Trung ...