TỔNG CÔNG TY SÔNG THU

Đóng mới và sửa chữa tàu biển

service img

Vận tải biển, dịch vụ cảng và làm sạch tàu dầu

service img

Ứng phó sự cố tràn dầu trên sông và biển

service img

Gia công cơ khí và các dịch vụ khác

service img
các dịch vụ

Sông Thu sản xuất và cung cấp một số sản phẩm chính

Tổng Công ty Sông Thu cung cấp một số dịch vụ chính trong các lĩnh vực đóng mới và sửa chữa tàu biển, tàu sông, ứng phó sự cố tràn dầu trên biển và sông, vệ sinh tàu dầu, xử lý cặn dầu, sản xuất sản phẩm kim loại, gia công cơ khí và cung cấp dịch vụ kỹ thuật.