TỔNG CÔNG TY SÔNG THU

SỐ LƯỢNG NHÂN SỰ

 • Tổng quân số của Tổng công ty là (bao gồm nhà máy X50): 1.140 người, bao gồm: 122 sỹ quan, 279 Quân nhân chuyên nghiệp, 88 CNVCQP và 651 lao động hợp đồng.
 • Trong đó quân số của riêng Sông Thu là: 780 người, bao gồm: 83 sỹ quan, 162 Quân nhân chuyên nghiệp, 58 CNVCQP và 477 lao động hợp đồng.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Chủ tịch, Ban Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên

 • Chủ tịch: Nguyễn Hữu Hiển
 • Tổng Giám đốc: Đinh Trường Sơn
 • Phó Tổng Giám đốc Lê Hùng  Duy
 • Phó Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng
 • Phó Tổng Giám đốc Trịnh Minh Hải
 • Phó Tổng Giám đốc Lê Quang Hùng
 • Kiểm soát viên: Ngô Trí Thức
 • Kiểm soát viện: Hồ Ngọc Trí

Các xí nghiệp trực thuộc Tổng công ty:

 • XN Vỏ 1
 • XN Vỏ 2
 • XN Vỏ 3
 • XN Trang trí
 • XN Van ống
 • XN Cơ khí & Điện máy
 • XN Thương mại
 • XN 45
 • XN Dịch vụ Cảng
 • Công ty con: Nhà máy X50