TỔNG CÔNG TY SÔNG THU

Chúng tôi đã mua các thiết bị vận tải biển từ Sông Thu và rất hài lòng với chất lượng và hiệu suất của sản phẩm. Các cẩu trục tàu và cẩu hạ cảng đáng tin cậy và đã nâng cao hiệu quả hoạt động của cảng chúng tôi.